فهرست ناوبری برگه ها
فهرست ناوبری دسته ها
چاپ این مطلب

نشریه شماره ۳۰۲ صنعت کفش فروردین ماه ۱۴۰۳ منتشر شد

عنوان مطلبشرح نام نویسندهشماره صفحهمشاهده
طرح روی جلد مجله
شناسنامه مجله
فهرست
سخن اولرکود بازار »کش « می آیدفاطمه امیراحمدی۳
سخن دومتحقق »جهش تولید با مشارکت مردم « و مسئولیت مسئولین و اصحاب صنعتعلی لشکری۶
گزارشپای دالل ها درخرید وفروش زمین های هیدجحمید اسلامی راد۸
گفت و گوبه ورود ماشین آالت دست دوم ارز تخصیص داده نمی شودتحریریه۱۰
وقایع اتفاقیهوقایع اتفاقیه اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲علی لشـــکری۱۲
مقالهروایتی از بازار جهانی کفش در دبیامیر سبحانی نیا۱۴
مقالهمحصول سفارشی، قابل بازیافت و قابل کامپوست شدنترجمه: ماندانا ناصر۱۶
مقالهصنعت کفش روندها و ترجیحات مصرف کنندهترجمه: فاطمه بابالو۱۷
مقالهتجارت خانوادگی ، درباره برادران عمید حضوربهراد مهرجو۲۰
مقالهدوخت قفلی بسیار مهمترجمه: فاطمه زارعین۲۳
تحلیل آماریروند صادرات کفش از سال ۱۳۸۰ الی ۱۴۰۲ )وزنی و دالری(کمیسیون آمار و مطالعات راهبردی۲۵
گزارشدرخواست تسهیل گری دولت برای رشد و توسعه صنعت کفشنوید راد۲۷
گزارشدید و بازدید خانواده پلیمر در هتل ارمحمید اسلامی راد۲۸
گزارشمروری بر گفت وگوهای نشریه صنعت کفش با فعاالن عرصه تولید و فروش کفش ایران در سال ۱۴۰۲امیر سبحانی نیا۲۹
آگهی فهرستی[wpdm_file
468 ad

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.