فهرست ناوبری برگه ها
فهرست ناوبری دسته ها
چاپ این مطلب

نشریه شماره ۲۹۶ صنعت کفش مهرماه ۱۴۰۲ منتشر شد

عنوان مطلبشرح نام نویسندهشماره صفحهمشاهده
طرح روی جلد مجله
شناسنامه مجله
فهرست
سخن اولرسالت امپکس چیست؟ نجات تولید با صادراتفاطمه امیر احمدی۳
سخن دومجایگاه ایران در صادرات کفش جهانعلی لشکری۶
مقالهدستاوردهای نوآورانه یوتیک ایتالیامریم چهاربالش۸
مقالهفروش یعنی اعتمادشاهین شاکری۱۰
گفتگوضرورت اهمیت به کسب وکارهای خانوادگی در اقتصاد و رفاه اجتماعیتحریریه۱۲
مقالهمحل خمیدگی )محل انحنا(فاطمه زارعین۱۳
مقالهدگردیسی تحوالت دیجیتال و تاثیر آن درطراحی و تولید صنعت کفشمترجم :محمود زندکریمی۱۴
مقالهبسته کامل خدمات شرکت فاگوسمترجم : امیرمسعود کریمی۱۶
مقالهپیشرفت مواد کاربردی از طریق فناوری پالسممتـــرجم : امیرحسیــن غروی۱۸
مقالهجهت گیری برحسب تقاضاامترجم : امیرمسعود کریمی۲۰
تحلیل آماریتغییرات قیمت مواد اولیه در پایان امرداد تا هفته اول مهر ماهکمیسیون آمار و مطالعات راهبردی۲۲
گزارشزمانبندی نمایشگاه های بین المللی کفش و صنایع مرتبط درجهانمینا رئیسی۲۳
گزارشفراگیری و پویایی زیرساخت توسعه قدرت چانه زنی و البی گری تشکل هامریم چهاربالش۲۴
گزارشانتخابات ترکیی فراگیر از افراد با تجربه ، دانشی و جوان فرمان کار به هیات مدیره دوره دهم سپرده شدحمید اسلامی راد۲۶
گزارشهم اندیشی برای رفع موانع ساخت شهرک های تخصصیحمید اسلامی راد۲۸
گزارشبرگزاری دوره اپراتوری پیشرفته دستگاه تزریق پی یودبیرخانه۳۰
گزارشبرگزاری همزمان سه نمایشگاه امپکس، نساجی و پوشاک و ایران مدنوید راد۳۱
Articley shoes s’Iran of Brand :MPEXCharbalesh Maryam۳۴
آگهی فهرستی[wpdm_file
468 ad

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.