فهرست ناوبری برگه ها
فهرست ناوبری دسته ها

روز شمار

روزشمار انتخابات هیئت مدیره جامعه صنعت کفش ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۴

 علی لشکری

از اولین جلسه عمومی فوق العاده در مورخه ۳۱/۱/۱۳۷۲ در شرکت کفش وین ، جهت انتخاب ۹ نفر اعضای اصلی و دونفر علی البدل دوره اول هیئت مدیره و سه نفر بازرسین اصلی و علی البدل “جامعه” تا جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۸/۷/۱۳۷۴ در شرکت کفش ملی جهت انتخاب ۱۵ نفر اعضای اصلی و دو نفر علی البدل دوره چهارم هیئت مدیره و سه نفر بازرسین اصلی و علی البدل “جامعه” حدود ۱۲ سال و ۶ ماه می گذرد.

در این مدت ، وزیران محترم وقت وزارت کشور به پیشنهاد کمیسیون ماده ۱۰ احزاب سه بار به صورت رسمی در تاریخ های ۲۴/۹/۱۳۷۲ ،  ۲۲/۴/۱۳۷۷ ، ۷/۵/۱۳۸۱ و هربار به مدت سه سال اجازه فعالیت قانونی “جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران” را صادر و ابلاغ نمودند. پیش بینی می شود با توجه به جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۸/۷/۱۳۸۴ جهت انتخاب اعضای دوره چهارم هیئت مدیره و بازرسین در صورت تکمیل و ارائه مدارک توسط جامعه” شاهد صدور پروانه فعالیت رسمی توسط کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور در آینده نزدیک باشیم.

 

دوره اول ۳۱/۱/۱۳۷۲  تا ۲۳/۶/۱۳۷۶ :

 در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۱/۱۳۷۲ در کفش وین افراد زیر به عضویت هیئت مدیره و بازرسین اصلی و علی البدل درآمدند و وزارت کشور در مورخه ۲۴/۹/۱۳۷۲ پروانه فعالیت رسمی این دوره را صادر کردند.

آقایان عبدالحمید سروش فر ، محمد حسین شیخها ، سیروس عباس ن‍ژاد ، علی لشکری ، منصور بتوئی ، منصور عباس بیگلو ، حسین زندحبیبی ، جلیل دهقانی فیروزآبادی ، جواد صنعتی نژاد به عنوان اعضای اصلی و آقای محسن صادقی زمانی ، فرهاد تحت روانچی به عنوان علی البدل و بازرسین اصلی و علی البدل آقایان حسن شکریه ، محمدعلی رجبی و داریوش ویل کیجی .

ترکیب هیئت مدیره این دوره ۴۶ درصد دولتی ، ۲۷ درصد متخصصین و ۲۷ درصد خصوصی بودند.

در این دوره با استعفای چند نفر از اعضای هیئت مدیره و بازرسین در مجمع مهرماه ۱۳۷۴ آقایان احد حسینی ، مهندس کوهی ، شاهرخ سلطانی ، فرهاد اشتیاقیان ، امیر خوشرو و جایگزین آقایان حسین زند حبیبی ، منصور بتوئی ، محمدحسین شیخها ، جلیل دهقانی فیروزآبادی ، حسین شکریه و داریوش ویل کیجی شدند.

 

دوره دوم ۲۳/۶/۱۳۷۶  تا ۲۰/۴/۱۳۸۰ :

در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۹/۱۳۷۵ کفش وین ، آقایان نسیم صادقی ، رحمان انصاری ، عبدالمجید سروش فر ، سیروس عباس نژاد ، علی لشکری ، حسین زندحبیبی ، احد حسینی ، شاهرخ سلطانی ، محمدعلی اشتهاردی ، محسن معصومی ، منصور عباس بیگلو جهت هیئت مدیره دوم انتخاب شدند که چگونگی برگزاری انتخابات مورد تایید وزارت کشور قرار نگرفت و در نتیجه جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۶/۱۳۷۶ افراد زیر به عضویت هیئت مدیره دوره دوم که ابلاغ رسمی آن در مورخ ۲۲/۴/۱۳۷۷ صادر گردید انتخاب شدند.

آقایان عبدالحمید سروش فر ، محسن معصومی ، منصور عباس بیگلو ، علی لشکری ، سیروس عباس نژاد ، محسن صادقی زمانی ، عبدالحمید سعیدی نژاد ، مصطفی طالقانی ، فرهاد تحت روانچی و اعضاء علی البدل آقایان جواد صنعتی نژاد ، غلامحسین نادری ، بازرسین علی البدل آقایان حاج پرویز سه دهی ، محمد بیزمارک ، محمدرضا یارم طاقلو بودند. ترکیب هیئت مدیره این دوره ۶۴ درصد خصوصی ، ۱۸ درصد دولتی و ۱۸ متخصص بودند.

 

دوره سوم ۲۰/۴/۱۳۸۰ تا ۱۸/۷/۱۳۸۴

در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۰/۴/۱۳۸۰ افراد زیر به عضویت هیئت مدیره و بازرس قانونی جامعه در آمدند که وزارت کشور در مورخ ۷/۵/۱۳۸۱ پروانه فعالیت رسمی این دوره را صادر کرد :

آقایان محسن معصومی ، عبدالحمید سروش فر ، منصور عباس بیگلو ، علی لشکری ، محسن صادقی زمانی ، ناصر دزفولی ، مصطفی طالقانی ، محمدصادق عرب‌ ، علی اکبر اخوت ، عبدالمجید سعیدی نژاد ، علیرضا حسین خانی ، جعفر نادرپور و مدیران منتخب شرکت کفش ملی ، کفش بلا و کفش وین. اعضای علی البدل : عبدالحسین رحمانیان ، حسین زندحبیبی. بازرسین اصلی و علی البدل : حاج پرویز سه دهی ، علی اکبر بیگلوپور ، محمدرضا یارم طاقلو. به دلیل استعفا و عدم شرکت در جلسات چند نفر از اعضای هیئت مدیره و بازرسین در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۲ افراد زیر به عضویت هیئت مدیره و بازرسین درآمدند : آقایان قاسم سعیدی نژاد ، حمید زرگر ،‌سید ناصر رحمتی ، علیرضا قنبری ، حسین ختایی و محمود اکرمی.

ترکیب هیئت مدیره این دوره ۶۵ درصد خصوصی ، ۱۷ درصد دولتی ۱۷ درصد متخصص بوده است.

 

دوره چهارم ۱۸/۷/۱۳۸۴  به بعد

درجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۴ در شرکت کفش ملی افراد زیر به مدت سه سال به عضویت هیئت مدیره اصلی و علی البدل جامعه انتخاب شدند. آقایان حمید زرگر ، محمد صادق عرب ، علی لشکری ، عبدالحمید سعیدی نژاد ، عبدالحمید سروش فر ، مصطفی طالقانی ، ناصر دزفولی ، علیرضا قنبری ، سیروس عباس نژاد ، عبدالحسین رحمانیان ، سید ناصر رحمتی ، هادی نجار زاده ، قاسم سعیدی نژاد ، محمدرضا داورپناه ، نمایندگان کفش ملی ، بلا و وین. بازرسان اصلی و علی البدل آقایان محمدحسین ختائی ، پرویز سه دهی و محمود اکرمی.

ترکیب هیئت مدیره جدید ۶۵ درصد خصوصی ، ۲۳ درصد دولتی و ۱۲ درصد متخصص بوده است.

به عبارت دیگر ، ترکیب چهار دوره هیئت مدیره در ۵/۱۲ سال گذشته به تدریج از مدیران دولتی و متخصص به مدیران خصوصی و دولتی و متخصص تغییر یافت. به طوری که سهم هریک از آنها در هیئت مدیره اول از ۴۶ درصد دولتی ، ۲۷ درصد متخصص و۲۷ درصد خصوصی در سال ۱۳۷۲ به ۶۵ درصد خصوصی ، ۲۳ درصد دولتی و ۱۲ درصد متخصص در سال ۱۳۸۴ تغییر یافت.

در ۵/۱۲ سال گذشته ، افراد زیر در دوره های مختلف هیئت مدیره مسئولیت دبیرکلی جامعه را بر عهده داشتند :

منصور بتویی             ۱۹ ماه ( از ۷۲/۲/۵ تا ۷۳/۸/۲۵ دوره اول هیئت مدیره)

حسین زند حبیبی        ۱۷/۵ ماه ( از ۷۳/۸/۲۵ تا ۷۵/۲/۹ دوره اول هیئت مدیره)

هادی کیان بخت        ۱۱ ماه ( از ۷۵/۲/۱۵ تا ۷۶/۱/۲۳ دوره اول هیئت مدیره)

عبدالحمید سروش فر   ۲۰ ماه ( از ۷۶/۶/۳۰ تا ۷۸/۲/۳۰ دوره دوم هیئت مدیره)

حسینعلی فرجاه        ۲۴ ماه ( از ۷۸/۳/۱ تا ۸۰/۳/۱ دوره دوم هیئت مدیره )

عباس کامشاد            ۵ ماه ( از ۸۰/۳/۲  تا ۸۰/۸/۱ دوره دوم هیئت مدیره)

سیروس عباس نژاد     ۳۰ ماه ( از ۸۰/۱۰/۱۷ تا ۸۳/۳/۲۵ دوره سوم هیئت مدیره)

سید حسین موسوی   ۸۴ ماه ( از ۸۳/۳/۲۵ تا ۹۰/۱۰/۲۵ دوره سوم و چهارم هیئت مدیره)

منبع : نشریه صنعت کفش شماره ۹۶ آبان ۱۳۸۴ (علی لشکری)

دانلود فایل PDF این صفحه

گزارش ویژه مبنی بر افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره جامعه صنعت کفش به ۱۵ نفر

روزشمار انتخابات هیئت مدیره جامعه صنعت کفش – ۷۲ تا ۹۰

دیدگاه شما چیست ؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.